Нийгэм судлал 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Орон нутгийн шийдвэрийг хэн гаргадаг вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: