Нийгэм судлал 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Орон нутгийн бодлого шийдвэрт тусгагдсан хүүхдийн асуудал ба бидний оролцох боломж
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: