Нийгэм судлал 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Жижиг бизнесийн төсөл бичих Анги, хамт олны шийдвэр
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: