Нийгэм судлал 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүний эрхийг яагаад чухалд үздэг вэ? Сурагчдын хамтын удирдлагын байгууллага
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: