Биеийн тамир 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
3х3 сагсан бөмбөгийн тоглолтын дүрэм, шүүлт, заалт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: