Дизайн технологи 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Юбка эсгэх, оёх технологи 3
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: