Дүрслэх Урлаг 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Натюрмортын гэрэл сүүдэр
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: