Физик 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Кинетик энерги
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: