Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Сульфатын давс гарган авах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: