Иргэний боловсрол 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Бэрхшээлийг үүсгэж буй хүчин зүйлийн нөлөөг ажиглан шинжлэх, тунгаах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: