Математик 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хялбар рационал тэгшитгэл, шугаман тэгшитгэлийн
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: