Монгол хэл 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Уншсан эхээс зохиогчийн мэдрэмж, сэтгэгдлийг ялган, учрыг тайлбарлах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: