Үндэсний бичиг 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Нэр язгуур, үндсийг харьцуулах аргаар ялган таних
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: