Цахим хичээл 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хөшүүрэг, хялбар механизм ахуй амьдралд
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: