Дизайн технологи 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Мод боловсруулах технологи 3. Суурь машинаар цилиндр биет боловсруулах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: