Хоёрдугаар сар 22          Хоёрдугаар сар 27
02/22 Даваа
Нийгэм ахуйн баримжаа 11:30
Зуны улирлын тэмдэглэлт баяр
Хоёрдугаар сар 15          Хоёрдугаар сар 20
02/15 Даваа
Математик 11:30
"10"-ийн тоо таниулах, нэмэх, хасах үйлдэл
Нийгэм ахуйн баримжаа 12:15
Халуун хоол хүнсээс