Физик 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Биеийн хурдыг тодорхойлох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: