Газарзүй 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дэлхийн цагийн бүс
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: