Хими 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Металлын хлорид, сульфат, гидроксид гарган авах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: