Монгол хэл 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хэлц, уран дүрслэл, дүрслэх ба дуурайх үг ашиглан үйлийн хувирал өөрчлөлтийг тоочин дүрсэлж аян замын тэмдэглэл бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: