Үндэсний бичиг 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гийгүүлэгчээр төгссөн үйл язгуур, үндсийн онцлогийг таних, зөв бичиж сурах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: