• Англи хэл 11

 • Физик 11

 • Газар зүй 11

 • Хими 11

 • Математик 11

 • Монгол хэл 11

 • Монголын түүх 11

 • Орос хэл 11

 • Үндэсний бичиг 11

 • Уран зохиол 11

 • Мэдээллийн технологи 11

 • Нийгэм судлал 11

 • Дизайн технологои 11

 • Эрүүл мэнд

 • Биологи

 • Иргэний ёс зүйн боловсрол 11