• Англи хэл 7

 • Биеийн тамир 7

 • Биологи 7

 • Дизайн технологи 7

 • Физик 7

 • Хими 7

 • Хөгжим 7

 • Математик 7

 • Иргэний боловсрол 7

 • Мэдээллийн технологи 7

 • Нийгэм судлал 7

 • Орос хэл 7

 • Түүх 7

 • Уран зохиол 7

 • Газар зүй 7

 • Монгол хэл 7

 • Үндэсний бичиг 7

 • Эрүүл мэнд

 • Дүрслэх урлаг 6-7

 • Иргэний ёс зүйн боловсрол 7