Мэдээллийн технологи 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Мэдээлэл, загвар 1-1
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: