Мэдээллийн технологи 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Мэдээллийг хэмжих нэгж
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: