Мэдээллийн технологи 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тооллын систем 1-2
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: