Нийгэм судлал 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүний эрхийн зөрчил гэж юу вэ? Хүний эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: