Нийгэм судлал 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хувь хүн ба нийтийн удирдлага бүлэг сэдвийн бататгал хичээл
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: