• Англи хэл 10

 • Биологи 10

 • Физик 10

 • Газарзүй 10

 • Хими 10

 • Монгол хэл 10

 • Монголын түүх 10

 • Нийгэм судлал 10

 • Орос хэл 10

 • Үндэсний бичиг 10

 • Уран зохиол 10

 • Математик 10

 • Дизайн технологи 10

 • Мэдээллийн технологи 10

 • Эрүүл мэнд

 • Иргэний ёс зүйн боловсрол 10