• Дүрслэх урлаг, технологи 4

 • Хөгжим 4

 • Хүн ба нийгэм 4

 • Хүн ба байгаль 4

 • Иргэний боловсрол 4

 • Математик 4

 • Монгол хэл 4

 • Шатар 4

 • Математик 4 (Казак хэл)

 • Иргэний боловсрол 4 (Казак хэл)

 • Хүн ба Нийгэм 4 (Казак хэл)

 • Хүн ба Байгаль 4 (Казак хэл)

 • Хөгжим 4 (Казак хэл)

 • Эх хэл 4 (Казак хэл)

 • Дүрслэх урлаг, технологи 4 (Казак хэл)

 • Монгол ёс, хүмүүжил IV