• Англи хэл 8

 • Биологи 8

 • Дизайн технологи 8

 • Физик 8

 • Газар зүй 8

 • Хими 8

 • Иргэний боловсрол 8

 • Математик 8

 • Мэдээллийн технологи 8

 • Монгол хэл 8

 • Орос хэл 8

 • Түүх 8

 • Үндэсний бичиг 8

 • Эрүүл мэнд

 • Дүрслэх урлаг 8

 • Хөгжим 8-9

 • Нийгэм судлал 8

 • Уран зохиол 8

 • Иргэний ёс зүйн боловсрол 8