• Дүрслэх урлаг, технологи 2

 • Хөгжим 2

 • Хүн ба орчин 2

 • Математик 2

 • Монгол хэл 2

 • Иргэний боловсрол 2

 • Шатар 2

 • Математик 2 (Казак хэл)

 • Иргэний боловсрол 2 (Казак хэл)

 • Хүн ба Орчин 2 (Казак хэл)

 • Хөгжим 2 (Казак хэл)

 • Эх хэл 2 (Казак хэл)

 • Дүрслэх урлаг, технологи 2 (Казак хэл)

 • Монгол ёс, хүмүүжил II