• Дүрслэх урлаг, технологи 3

 • Хөгжим 3

 • Хүн ба орчин 3

 • Иргэний боловсрол 3

 • Математик 3

 • Монгол хэл 3

 • Шатар 3

 • Математик 3 (Казак хэл)

 • Иргэний боловсрол 3 (Казак хэл)

 • Хүн ба Орчин 3 (Казак хэл)

 • Хөгжим 3 (Казак хэл)

 • Эх хэл 3 (Казак хэл)

 • Дүрслэх урлаг, технологи 3 (Казак хэл)

 • Монгол ёс, хүмүүжил III