• Англи хэл 5

 • Дүрслэх урлаг, технологи 5

 • Хөгжим 5

 • Хүн ба байгаль 5

 • Хүн ба нийгэм 5

 • Иргэний боловсрол 5

 • Математик 5

 • Монгол хэл 5

 • Математик 5 (Казак хэл)

 • Хүн ба Нийгэм 5 (Казак хэл)

 • Хүн ба Байгаль 5 (Казак хэл)

 • Хөгжим 5 (Казак хэл)

 • Эх хэл 5 (Казак хэл)

 • Дүрслэх урлаг, технологи 5 (Казак хэл)

 • Эрүүл мэнд

 • Монгол ёс, хүмүүжил V