• Бэлтгэл 1

 • Монгол хэл 1

 • Математик 1

 • Иргэний боловсрол 1

 • Хүн ба орчин 1

 • Хөгжим 1

 • Дүрслэх урлаг технологи 1

 • Математик 1 (Казак хэл)

 • Хүн ба Орчин 1 (Казак хэл)

 • Эх хэл 1 (Казак хэл)

 • Дүрслэх урлаг, технологи 1 (Казак хэл)

 • Монгол ёс, хүмүүжил I