• Англи хэл 6

 • Байгалийн ухаан

 • Хөгжим 6

 • Иргэний боловсрол 6

 • Математик 6

 • Мэдээллийн технологи 6

 • Түүх 6

 • Монгол хэл 6

 • Үндэсний бичиг 6

 • Уран зохиол 6

 • Эрүүл мэнд

 • Дизайн технологи 6

 • Дүрслэх урлаг 6-7

 • Иргэний ёс зүйн боловсрол 6